EU NATJEČAJI – DOBRO UPRAVLJANJE

Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00

kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn.

Cilj Poziva je osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi Poziva su sljedeći:

Ø Jačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima.

Ø Jačati kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini.

Ø Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Prijavitelji i partneri

Prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

Partneri mogu biti:

1. udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama;

2. zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama;

3. pravne osobe vjerskih zajednica – osnovane, registrirane i djeluju sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica;

4. udruge poslodavaca osnovane sukladno Zakonu o radu;

5. sindikati osnovani sukladno Zakonu o radu;

6. ustanove osnovane sukladno Zakonu o ustanovama;

7. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su sljedeće:

1. organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva;

2. osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa);

3. organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja;

4. jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija;

5. osmišljavanje, izrada i provedba online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije;

6. izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama;

7. jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama);

8. sudjelovanje i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija/planova i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini;

9. organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini;

10. organiziranje malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30.6.2021