O projektu

Civilno društvo Ogulin

Centar za razvoj civilnog društva projekt je usmjeren na razvoj stručnih kompetencija lokalnih OCD za jačanje njihovih kapaciteta potrebnih za pripremu i provedbu EU projekta od javnog interesa za građane Grada Ogulina.

Bespovratna sredstva osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)

Za više informacija o EU fondovima:

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.esf.hr/operativni-program/
Naziv projekta: CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Naziv korisnika: Udruga za demokraciju i civilne aktivnosti (UDICA)
Partneri: Grad Ogulin
Pučko otvoreno učilište Ogulin
Društvo za sportsku rekreaciju Ogulin
Glumačka družina Đula
Ukupna vrijednost projekta: 1.565.273,66 HRK
Iznos bespovratne potpore: 1.565.273,66 HRK
EU sufinanciranje projekta: 1.330.482,61 HR (85%)
Razdoblje provedbe projekta: 06.11.2020. – 06.10.2022.
Kratki opis projekta: Projekt „Centar za razvoj civilnog društva“ u sklopu kojeg će najaktivnija i jedina profitabilna udruga s područja Grada u suradnji sa partnerima pokrenuti u prostorijama javne ustanove, koje je sada neiskorišteno, Centar za razvoj civilnog društva, kao zajedničku platformu za jačanje kapaciteta OCD-ova te pripremu i provedbu pilot EU projekta. Provedbom EP1, u suradnji s OCD uz stručnu podršku vanjskih suradnika provesti će se specijalizirani edukativni program usmjeren na jačanje nedostatnih kompetencija članova udruga i javnog sektora te će nakon održanih treninga i edukacija svaka od udruga provesti će pilot projekt , usklađen sa konkretnim pozivom iz OPUljK te sa svakog priritetnog područja za društveni život lokalne zajednice : kultura i umjetnost, sport, pružanje usluga za starije i nemoćne, aktivno građanstvo . Provedba projekta provesti će se po principu simulacije provedbe projekta iz EU fondova , sa svim obaveznim elementima izvještavanja i upravljanja projektom.